Liu Shishi described as Cecilia Liu, is among the sexy Chinese women getting receive